Trong định hướng phát triển nhân sự, Học viện IGC GOLF ACADEMY tập trung xây dựng chính sách thu hút nhân tài, xem nguồn nhân lực là các kỹ năng, kinh nghiệm, năng lực, tính sáng tạo của con người có tầm quan trọng hướng đến sự phát triển của toàn Học Viện. Nguồn lực con người được Học Viện xem như là một nguồn vốn bên cạnh các loại vốn vật chất khác.

Chính sách thu hút nhân tài

IGC GOLF ACADEMY có chính sách lương, thưởng đặc biệt cạnh tranh ‘’chiêu mộ nhân tài’’ và có chính sách đào tạo hàng năm cho tất cả các CB-CNV có năng lực và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

Chế độ làm việc

IGC GOLF ACADEMY tổ chức làm việc và nghỉ ngơi theo quy định của luật lao động. Khi có yêu cầu phát sinh làm thêm giờ thì áp dụng với các chính sách theo quy định của pháp luật, tổ chức bồi dưỡng, nghỉ ngơi phù hợp để tái tạo sức lao động cho CB-CNV.

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

Nhằm có chính sách công bằng đối với từng vị trí công việc, Học Viện trả lương theo thời gian, năng lực, trình độ, bằng cấp… Học Viện đánh giá kết quả làm việc của tập thể hàng tháng và phân bổ lương hiệu quả làm việc của mỗi cá nhân theo năng lực thực hiện công việc. Tùy vào kết quả hoạt động phát triển, hàng năm Học Viện trả lương tháng 13 và hiệu quả làm việc của từng cá nhân qua kết quả đánh giá.

Các loại hình khen thưởng

  • Khen thưởng thành tích đột xuất: Khen thưởng cá nhân tập thể có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tham gia xây dựng nếp sống tại doanh nghiệp, thực hiện văn hóa Học Viện, khen thưởng những cá nhân có những đóng góp tích cực bảo vệ lợi ích chung của Học Viện.
  • Khen thưởng thành tích khi kết thúc khoá học: Khen thưởng các cá nhân/ tập thể tham gia tích cực và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tạo ra thành công của mỗi khoá đào tạo.
  • Khen thưởng HLV: Chất lượng đào tạo phụ thuộc nhiều vào chất lượng chuyên môn của từng HLV nên Học viện sẽ có cơ chế khen thưởng đặc biệt hàng quý cho mỗi HLV hoàn thành tốt về số lượng khoá học, được nhiều review tốt từ học viên.
  • Khen thưởng thành tích định kỳ: Khen thưởng cá nhân xuất sắc, phòng ban điển hình hàng năm, khen thưởng ngày sinh nhật của Học Viện và các ngày lễ lớn trong năm.